lustrumfeest
 • Nederlands
 • English

Algemene voorwaarden kaartverkoop

Artikel 1. Definities

Lustrumbureau Rijksuniversiteit Groningen: het Lustrumbureau, gevestigd op de Oude Boteringestraat 44 (9712 HX) te Groningen, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door het Lustrumbureau verkochte toegangsbewijzen.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, na wederzijdse bevestiging, zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Indien deze Algemene Voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal het Lustrumbureau in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.  vernietigde  bepalingen  vaststellen,  waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in  acht worden genomen.
 5. De toepasselijkheid van andere afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Toegangsbewijzen

 1. E-tickets of andersoortige toegangsbewijzen worden na aankoop niet teruggenomen.
 2. Enkel door een origineel e-ticket over te leveren kan toegang worden verkregen tot het desbetreffende evenement.
 3. Op het evenemententerrein kan door medewerkers van het Lustrum of het beveiligingspersoneel gevraagd worden de toegangsbewijzen te tonen.
 4. De toegangsbewijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. Wanneer het toegangsbewijs is gescheurd, gebroken etc., dan is deze niet langer geldig.
 6. Toegangsbewijzen waarbij de betaling nog niet is voltooid, zijn ongeldig. De bezoekers met onbetaalde toegangsbewijzen kunnen worden geweigerd op het evenement.

Artikel 4. Evenementen

 1. De bezoekers stemmen ermee in zich, bij het betreden van het evenemententerrein, te laten fouilleren indien het beveiligingspersoneel dit nodig acht.
 2. Het is verboden de volgende zaken op het evenemententerrein mee te nemen:
  - drank;
  - voedselwaren;
  - glaswerk;
  - drugs;
  - vuurwerk;
  - (vuur)wapens;
  - andere gevaarlijke voorwerpen
 3. Het is de bezoekers verboden in attributen of stellages te klimmen.
 4. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.
 5. Het evenementenprogramma is onder voorbehoud. Afgelastingen en/of wijzigingen in het evenementenprogramma geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de  e- tickets. Het Lustrumbureau zal in dat geval trachten een vervangend programma aan te bieden.
 6. Wat betreft evenementen met een beperkte capaciteit geldt: vol is vol.
 7. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.
 8. In overdekte evenementenlocaties mag niet gerookt worden, behalve op de daarvoor expliciet bestemde locaties.
 9. Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
 10. De Huisregels van de betreffende evenementenlocatie moeten worden nageleefd.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de Lustrumactiviteiten geschiedt op eigen risico. Het Lustrumbureau is niet aansprakelijk voor enige schade die een toeschouwer en/of deelnemer lijdt als gevolg van zijn of haar deelname aan het betreffende Lustrumevenement,tenzij deze schade het directe gevolg is van aan het Lustrumbureau toe te rekenen opzet en/of grove schuld.
 2. Toeschouwer en/of deelnemer dienen er zelf zorg voor te dragen een adequate ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.